Regulamin

Regulamin:

Informacje ogólne

 

§ 1

Sklep Internetowy, prowadzony jest przez  F.H.U. Krakfach Andrzej Ślażyk, z siedzibą w Brzezinka 32-064  NIP: 676-176-92-66, Regon: 072877632 , która jest wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez  Wójta Gminy Zabierzów pod nr 5140/2009. 

adres elektroniczny: https://www.krakfach.pl/

pocztakontakt@krakfach.pl

adres składania reklamacji: reklamacje@krakfach.pl

 

 

§ 2

Definicje pojęć:

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin zawierający ogólne warunki sprzedaży oferowanych przez sprzedawcę Towarów oraz jej przedmiot.

Sprzedawca - F.H.U. Krakfach Andrzej Ślażyk, z siedzibą w Brzezinka 32-064, ul. Krakowska 57 NIP: 676-176-92-66, Regon: 072877632

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

Klient - konsument, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Pośrednik kredytowy -   przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, inny niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt;

Produkt finansowy - kredyt konsumencki udzielany przez banki przy współpracy z pośrednikiem kredytowym.

 

Zamówienia

 

§ 3

Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy.

Zakupu produktów ze Sklepu Internetowego Krakfach.pl można dokonywać przez 24 h na dobę, za pośrednictwem portalu internetowego znajdującego się pod adresem: https://krakfach.pl/

 

§ 4

1. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić  formularz  zamówienia, wysłać  wiadomość na adres  e-mail.

2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • adres dostawy towaru, gdy jest on inny niż adres zamieszkania,
 • telefon,
 • adres poczty elektronicznej e-mail,

3. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

4. Po wypełnieniu danych Klienta na adres jego poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia  zawierająca wszystkie istotne elementy zamówienia oraz koszty dostawy.

5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. dane osobowe Klienta wprowadzane są do  bazy Sprzedawcy wyłącznie w celach dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu.

 

§ 5

Sklep Internetowy Krakfach.pl umożliwia następujące formy płatności:

a) za pobraniem – tj. gotówką do rąk dostawcy towaru.

b) przelewem - po wybraniu tej formy płatności  na adres mailowy, wysłany jest e-mail z o statusie zamówienia z informacją  ”zamówienie przyjęto” zawierający numer  rachunku bankowego. 

c) gotówką bezpośrednio do rąk sprzedawcy – przy odbiorze osobistym

d) przedpłata- Sklep może kupującego poprosić o zaliczkę w przypadku towarów na indywidualne zamówienie kupującego.

e) na raty przy współpracy z pośrednikiem kredytowym.

f) płatność przy odbiorze

g) za pośrednictwem popularnych serwisów internetowych – agentów rozliczeniowych działających w charakterze krajowej instytucji płatniczej ( w szczególności: payU.pl Dotpay, PayPal)

 

§ 6

Umowa zostanie wykonana najpóźniej w terminie wynoszącym  maksymalnie 30 dni od momentu złożenia przez konsumenta oświadczenia o zawarciu umowy.

 

§ 7

W przypadku gdy część towarów objętych zamówieniem, jest niedostępna z przyczyn, za które Sprzedawca nie odpowiada, Klient jest o tym niezwłocznie informowany wraz z informacją o nowym terminie realizacji zamówienia wynoszącym nie dłużej niż 30 dni.  Klient według swojego uznania decyduje czy zamówienie ma być w całości anulowane czy też realizowane częściowo.

 

§ 8

1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceny na stronie sklepu nie zawierają kosztów przesyłki, w zależności od rodzaju przesyłki cena końcowa jest przedstawiana Klientowi przed złożeniem Zamówienia.

Koszt transportu towaru ponosi kupujący ceny naliczane są w zależności od wagi i objętości zamówionego towaru.

3. Cena za Towar i przesyłkę  jest wiążąca po potwierdzeniu zamówienia na adres mail Klienta sklepu i od momentu uruchomienia zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen Sprzedawcy.

 

§ 9

Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT, która wraz dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy znajduje się pod listem przewozowym który naklejany jest na przesyłkę. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

 

Zakupy na raty

 

§ 10

W przypadku korzystania przez Klienta z produktu finansowego w ramach zakupu towaru na raty, Sprzedawca nie staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochroni danych osobowych ( Dz.U. Z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) Sprzedawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu realizacji umowy kredytowej.

 

§ 11

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi na trwałym nośniku wszystkie informacje wymagane art. 7  ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  o kredycie konsumenckim ( Dz.U  nr 126 poz. 715) :

 

 

Informacje związane z dostawą towaru

 

§ 12

Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską lub transportem własnym Sklepu Internetowego. 

 

§13

Konsument jest informowany o Szczegółowych kosztach terminie i sposobie dostawy najpóźniej w chili złożenia propozycji zawarcia umowy przez sprzedawcę. Od tej chwili  Klient na każdym etapie transakcji zna kwotę przesyłki.

 

 

Odstąpienie od umowy

§14

Konsument, który zawarł umowę ze Sprzedawcą przy pomocy środków komunikowania się  a odległość (tj. internet, poczta elektroniczna) może od niej odstąpić bez podania  przyczyny.

1. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy wynosi 14 dni od następnego dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.

2. Do zachowania terminu o którym mowa pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres internetowy Sprzedawcy: kontakt@krakfach.pl
Sprzedawca wyśle konsumentowi zwrotne potwierdzenie odstąpienia od umowy na adres mailowy Konsumenta

 

§ 15

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za   niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że   zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron  następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie   14 dni na adres Sprzedawcy:  Krakfach, Krakowska 57, 32-064 Brzezinka.

2. W przypadku odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od konsumenta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczany przez Sprzedawcę niezwłocznie a w każdym przypadku nie dłużej niż 14 dni od dnia w którym sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia . Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji. Chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku konsumenci nie poniosą dodatkowych opłat związanych ze zwrotem.

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Bezpośrednie koszty odesłania towaru do sprzedawcy ponosi konsument.

 

§ 16

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku usługi:

 • o świadczenie usług jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy 
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
 • sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań narynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
 • gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
 • jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

Procedura Reklamacyjna

 

§ 17

Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta kształtuje się na zasadach  określonych w ustawie z dnai 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny ( Dz.U 2014, poz.121 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. ( Dz.U. 2014, poz.827)

 

§ 18

1. Sprzedawca odpowiada za wadę towaru gdy zakupiony produkt: nie działa tak jak powinien  lub posuł się w terminie dwóch lat od dnia zakupu

2. Za wadę fizyczną uważa się niezgodność towaru z umową polegająca na tym że:

 • Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 

 • Towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 

 • Towar nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 

 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym

3. Przyczyną reklamacji nie mogą być wady o których konsument wiedział w chwili zawarcia umowy

4. Początkiem odpowiedzialności sprzedawcy jest moment wydania rzeczy.

5. Reklamacja może być złożona na piśmie na adres: Krakfach, Krakowska 57, 32-064 Brzezinka lub mailem na adres mailowy: : kontakt@krakfach.pl

6. Na rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca ma 14 dni. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie poczytuje się za przyjęcie reklamacji.

7. W razie nieuznania reklamacji sprzedawca może zwrócić się do miejskiego powiatowego rzecznika konsumentów co nie wyłącza możliwości korzystania z drogi sądowej. Dane kontaktowe rzeczników oraz instytucji udzielającej wsparcia znajdują się na stronie Internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.pl

 

 

Uszkodzona przesyłka

 

§ 19

1. W sytuacji gdy towar dostarczony przesyłką kurierską ma ślady uszkodzenia, konsument może żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu. Przewoźnik ma obowiązek ustalenia niezwłocznie protokolarnie stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

Następnie konsument ma możliwość skierowania do przewoźnika pisemnej reklamacji.

 

§ 20

1. Niezależnie od możliwości skierowania reklamacji do przewoźnika konsument ma również prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową do sprzedawcy.

2. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zawierać:

Imię i nazwisko konsumenta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz z opisem na czym ona polega, oraz zgłoszenie  żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.

3. Zawiadomienia o niezgodności towaru należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy:kontakt@krakfach.pl lub korespondencyjnie adres : Krakfach, Krakowska 57, 32-064 Brzezinka.

4. W przypadku niezgodności Towaru z umową, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej. 

5. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres:  Krakfach, Krakowska 57, 32-064 Brzezinka.

 

 

Informacja handlowa

 

§ 21

Sprzedawca zobowiązuje się do uzyskania uprzedniej zgody konsumenta na przesyłanie drogą elektroniczną zamówionej informacji handlowej na wskazany adres elektroniczny.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowej może zostać cofnięta przez konsumenta w każdym czasie.

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 22

1. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a  Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostają poddane sądom właściwym dla miejsca zamieszkania konsumenta.

2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawca a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. art.22(1)ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostają poddane sądowi właściwemu w oparciu o przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

 

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. ( Dz.U. 2014, poz.827).do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium